Utrikking Berneboekesjuery yn De Gordyk

op freed 4 juny 2010

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3

1

2

3

 

Foto's DAT tekstbureau, Marja Schotanus

 

Slute