Oanbieding earste eksimplaren De Kâlde Krústocht
14 oktober yn Tresoar
Foto's Marc Jacobs, Ljouwert

De boeketafel mei harkboeken fan Audiofrysk Hylke Speerstra en Klasina Seinstra Hylke Speerstra kriget it twadde eksimplaar fan Jan Schotanus
Publyk yn de Gysbert Japixc seal Op de achtergrûn it portret fan Josse de Haan De skriuwer lêst foar oer Klúnhove
Oandacht foar de ynlieding fan Tryater De skriuwer en it boek Siart Smit en Ira Judkovskaja fan Tryater

 

Slute