Oanbieding earste eksimplaren Fan Duveldrek nei Hoarnestreek
op 16 maaie 2009

 

It ferhaal op de âld spoarbrêge Foar de hurde súdwester giet it op de spoarbrêge oan. It skip rint yn de modder fan Duveldrek fêst.
Dat wie wol spannend yn de boat! Wat sit der yn de koffer, dy't út de modder opdûkt is? In boek en harkboek foar de boargemaster.
En wer komt it breidspear yn de koets út Achlum wei. 66 jier lyn gie it trouwen net troch, mar it  feest wol! De trije skriuwers krije har eksimplaren fan Roelie Greidanus.

 

Slute