Parseberjocht

Mentha Minnema no te hearren op mp3

Rûnom sjogge jo hieltyd mear harkboeken op de merk. Boekwinkels ha langer in spesjaal hoekje mei in pear koptelefoans, dêr't jo nei fragminten harkje kinne. Yn Amearika wiene se der al folle langer, doe noch op kassette, foar de lange autoreizen troch dat grutte lân. Ek yn Wales, faak in bytsje it foarbyld foar Fryslân, binne al jierren in protte boeken yn audiofoarm beskikber. Tsjintwurdich wurde se yn alderhanne talen op cd útbrocht, al dan net yn bekoarte foarm.
Foar de Fryske merk is it oanbod noch tige beheind. Jo sitte mei de lytse oplaach en dan weagje de kosten fan it persen fan in cd en it meitsjen fan in hoes der nochal yn. Der binne lykwols hieltyd mear mp3-spilers yn gebrûk, en dat jout no in goed platfoarm foar harkboeken.
It doel is om ús boeken folslein foar te lêzen en as mp3-bestannen beskikber te stellen op ynternet. Minsken dy't leaver cd's hawwe, kinne dy bestelle: se krije dy foar € 10 yn 'e hûs.
De technyske útfiering is, om de downloadtiid te beheinen, ienfâldich, mar adekwaat.

It earste boek dat online komt, is in dieltsje út de noch altyd populêre Mentha Minnema-searje, ntl. Mentha Minnema en it klokkemystearje. De 22 haadstikjes binne ferdield oer 25 mp3's. It ferhaal kin ek besteld wurde op twa audio-cd's, dy't yn alle cd-spilers ôfspile wurde kinne.
It doel is om de hiele Mentha Minnemasearje sa beskikber te stellen.
Dizze Fryske harkboeken binne te hearren en del te laden op www.audiofrysk.nl.

 

 

 

Slute